All events in

ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាកាសធាតុតាមវិស័យ

Home » Full Catalogue » ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាកាសធាតុតាមវិស័យ

ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាកាសធាតុតាមវិស័យ

The registration is closed.
Type:
Course
Location:
Web Based
Date:
1 May 2015 to 31 Dec 2021
Duration of event:
1 Days
Programme Area:
Environment, Climate Change
Specific Target Audience:
No
Price:
No Fee
Event Focal Point Email:
Event Focal Point Contact Number:
 
Other Event Details:
EnglishKhmer

IMPORTANT: Please register directly on the course website: http://unccelearn.org/

បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះ​ នឹងចាប់​ផ្ដើម​បង្ដាញ​​អ្នក​ពី​របៀប​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​​អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រឈម​នៃ​ការប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ តាម​រយៈការ​ចាត់​ចែង​ថវិកាដ៏​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត។ បទ​បង្ហាញ​នេះ​ នឹងពន្យល់​អំពីអភិក្រម​ថ្មីមួយ​​ដើម្បី​បញ្ជ្រៀបហានិភ័យនិង​ឧកាស​នៃ​ការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ថវិកា។​ ការណ៍​នេះ​​ហៅ​ថា ការ​រៀប​ចំ​ថវិកា​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​អាកាស​ធាតុ​តាម​វិស័យ ដែល​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិស័យ​នានា អាចពិនិត្យ​មើលច្បាស់​លាស់​លើ​ការវិនិយោគ​ដែល​អាច​នឹង​អនុវត្តទៅ​បាន​​ល្អ​ប្រសើរ ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល។

បទបង្ហាញអេឡិច​ត្រូនិច​នេះ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ​ UNDP ដើម្បី​ពង្រឹងអភិបាល​កិច្ច​សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៃ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ​ដែល​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​កម្មវិធីសម្រាប់ប្រជាជន​ក្រីក្រ និង​ងាយរង​គ្រោះ (២០១២‍-២០១៦) ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភពី​រដ្ឋាភិបាល​ស្វីសដេន។ មាតិការនេះ ផ្អែក​លើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​លោក គីត ណីកូសាន់ (Kit Nicholson) ។

After completing this e-tutorial, participants will be able to:

  • Define climate information and services. 
  • Identify the uses of climate information and services in development planning and policy. 
  • Discuss the role of legislation in strengthening climate information and services. 
  • Provide examples of instruments available to governments for mainstreaming climate information and services.   

ខ្លឹម​សារ​នៃ​បទបង្ហាញនេះ​ គឺ​ជា​ករណី​សិក្សា​មួយ​លើ​គម្រោង​ធារាសាស្ត្រ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ គឺ​គម្រោង​ភ្លីជុមប៉ុល ដែល​ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូនដោយផ្អែក​លើ​អភិក្រមជាក់ស្ដែង រួម​ជាមួយ​លំហាត់អនុវត្តន៍ជាក់​ស្ដែង​។​ នៅ​ចុង​បញ្ចប់នៃ​បទបង្ហាញ អ្នក​នឹង​មាន​ឧកាស​ធ្វើតេស្ត​ចំណេះ​ដឹង​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ តាម​រយៈ​ការ​ឆ្លើយ​សំណួរចំនួន​ ១០ ដែលមាន​ស្រាប់។ ប៉ុន្តែ ការ​ធ្វើ​តេស្តនេះ​មិនមែន​ជា​កាត្វកិច្ច ដែល​ចាំ​ចាច់​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​នោះ​ទេ។​ បទបង្ហាញ​នេះ គឺ​ជា​កម្រង​អត្ថាធិប្បាយ ដូច្នេះ​អ្នក​ចាំចាច់​ត្រូវ​បើកស្ដាប់​សម្លេង។ អ្នក​ក៏អាច​ទាញ​យក​ឯកសារ​ដែល​មាន​បទ​អត្ថាធិប្បាយ និង​សន្ទានុក្រម​ជា​ទម្រង់ PDF ចាប់ពី​បទបង្ហាញ​ទី​១ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចុចលើ​បទបង្ហាញ​ដែល​មាន​នៅ​ខាងក្រោមមុខ​នឹង​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម។

បទបង្ហាញ​អេឡិច​ត្រូនិចនេះ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ក្នុង​ក្រសួង​តាម​វិស័យ​ដែល​រង​ឥទ្ធិពល​ដោយ​ការប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុ ជាពិសេស​វិស័យ​កសិកម្ម។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ផ្សេង​ទៀតដែល​ចាប់​អារម្មណ័ ក៏​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៏ពី​បតបង្ហាញ​នេះ​ផងដែរ។

UN CC:Learn is a partnership of more than 30 multilateral organizations supporting countries to design and implement systematic, recurrent and results-oriented climate change learning. At the global level, the partnership supports knowledge-sharing, promotes the development of common climate change learning materials, and coordinates learning interventions through a collaboration of UN agencies and other partners. At the national level, UN CC:Learn supports countries in developing and implementing national climate change learning strategies. Through its engagement at the national and global levels, UN CC:Learn contributes to the implementation of Article 6 of the UNFCCC on training, education and public awareness-raising, and the 2012-2020 Doha Work Programme. Funding for UN CC:Learn is provided by the Swiss Government and UN partners. The Secretariat for UN CC:Learn is hosted by the UN Institute for Training and Research (UNITAR). 

Back to top