All events in

“Ногоон эдийн засгийн үндэс” Цахим хичээл

Home » Full Catalogue » “Ногоон эдийн засгийн үндэс” Цахим хичээл

“Ногоон эдийн засгийн үндэс” Цахим хичээл

Event logo
Planet
Type:
Course
Location:
Web Based
Date:
Free and Open Event
Confirmed
Duration of event:
2 Days
Programme Area:
Environment, Climate Change
Specific Target Audience:
No
Price:
No Fee
Event Focal Point Email:
Event Focal Point Contact Number:
 
Partnership:
PAGE
Other Event Details:
Mongolian

Энэхүү цахим хичээл тэгш хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийн ерөнхий ойлголт, түүнийг хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэрэгслүүд болон олон улсын туршлагын талаар авч үзнэ. Тус цахим хичээл нь 5 хичээлээс бүрдэх бөгөөд хичээл тус бүр хэд хэдэн хэсгээс бүрдэнэ. Эдгээрээс та өөрийн хүссэн хичээлээс эхэлж суралцаж болно. 

Хэрэв танд ойлгомжгүй, эргэлзээтэй, асуух зүйл гарвал бидний туслах хуудас руу ороорой. 

Тус цахим хичээл судалснаар, суралцагчид дараах ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд:

  • Тэгш, хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийн тухай ойлголт, үндсэн зарчим, үндэслэлийг харьцуулан авч үзэх, 
  • Улс орны эдийн засгийг ногоон эдийн засагт шилжүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, шаардлагатай нөхцлийг тодорхойлох,
  • Эдийн засгийн голлох салбаруудад ногоон эдийн засгийн асуудлыг тусгахад тулгарч буй бэрхшээл болон боломжийн талаар судлах, 
  • Тэгш, хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд жишиг болохуйц улс орны хөгжлийн бодлого, стратеги, төлөвлөлтийн талаар авч үзэх, 
  • Тэгш, хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийг дэмжихэд чиглэгдсэн олон улсын хөтөлбөр, санаачилгуудыг олж мэдэх.

Тус цахим хичээл нь 5 хичээлээс бүрдэнэ. Үүнд:

Өнөөгийн нөхцөл байдал – Тэгш хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх үндэслэл
Арга хэрэгсэл – Бүтцийн өөрчлөлт хийх нөхцлийг бүрдүүлэх
Зорилго – Ногоон эдийн засагт шилжих боломж бүхий салбарууд
Зорилгодоо хүрэх арга зам – Бодлогын зорилгодоо хүрэх стратеги боловсруулах, төлөвлөлт хийх нь
Байгаль орчныг хамгаалах нь - Тэгш хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийг дэмжихэд чиглэгдсэн олон улсын хөтөлбөр, санаачилгууд

Back to top